Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Kinh Thánh

By:
Kinh Thánh

Sáng-thế Ký 1

 

1 Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. 2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3 Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 4 Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5 Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.


This eBook is available at the following stores (among others):

and in many other eBook-stores

€0.00
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove helfen.aus.dank_1349765826.8552639484 978-3-7309-5117-0 Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US