Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Hadithi dhe korrupsioni i fese se madhe Islame

Hadithi dhe korrupsioni i fese se madhe Islame By:
User: lbndlp
Hadithi dhe korrupsioni i fese se madhe Islame
Hadithi dhe korrupsioni i fese se madhe Islame
Një Fe të Bashkuar Për të Gjithë Njerëzit
Të gjitha fetë e botës – Jahudizmi, Krishterimi, Islami, Hinduizmi, Budizmi, dhe të tjerat
– janë korruptuar së tepërmi nëpërmjet shpikjeve, traditave, dhe idolizimeve të njerëzve
siç janë profetët dhe të shenjtët.
Plani i Perëndisë, siç thuhet në Besëlidhjen e Vjetër (Malakia 3:1), Besëlidhjen e Re
(Luka 17:22-36 & Mateu 24:27), dhe në këtë Besëlidhje të Fundit (3:81), thërret për
dërgimin e Lajmëtarit të Perëndisë të Besëlidhjes pasi që të gjitha shkrimet të jenë
dorëzuar. Funksioni kryesor i Lajmëtarit të Perëndisë të Besëlidhjes është për të pastruar
shkrimet dhe për t‟i bashkuar ato në një lajm të përbotshëm për këtë botë nga Krijuesi dhe
Mbajtësi i kësaj bote.

Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US