Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Si te numerojme inicialet Kuranore (Anglisht)

Si te numerojme inicialet Kuranore (Anglisht) By:
User: lbndlp
Si te numerojme inicialet Kuranore (Anglisht)
Një Fe të Bashkuar Për të Gjithë Njerëzit
Të gjitha fetë e botës – Jahudizmi, Krishterimi, Islami, Hinduizmi, Budizmi, dhe të tjerat
– janë korruptuar së tepërmi nëpërmjet shpikjeve, traditave, dhe idolizimeve të njerëzve
siç janë profetët dhe të shenjtët.
Plani i Perëndisë, siç thuhet në Besëlidhjen e Vjetër (Malakia 3:1), Besëlidhjen e Re
(Luka 17:22-36 & Mateu 24:27), dhe në këtë Besëlidhje të Fundit (3:81), thërret për
dërgimin e Lajmëtarit të Perëndisë të Besëlidhjes pasi që të gjitha shkrimet të jenë
dorëzuar. Funksioni kryesor i Lajmëtarit të Perëndisë të Besëlidhjes është për të pastruar
shkrimet dhe për t‟i bashkuar ato në një lajm të përbotshëm për këtë botë nga Krijuesi dhe
Mbajtësi i kësaj bote.


This Book is Part of a Series "Kuran"
All Books in this Series:
Si te numerojme inicialet Kuranore (Anglisht)
Si te numerojme inicialet Kuranore (Anglisht)
Free
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US