Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Ðời Ðạo Siêu Minh

By:
User: vovibook
Ðời Ðạo Siêu Minh
Hôm nay tôi xin lưu lại những lời nói của tôi để hòa cảm cùng các bạn trong giây phút xa vắng, tôi phải ra đi vì nhiệm vụ, nhu cầu cần thiết của các nơi cộng với sự quang chiếu của Thượng Ðế đã ân ban cho mọi người, đưa tôi đi khắp các nơi, để thuyết giảng và minh định lập trường giữa con người và con người, để rõ nguyên lai bổn tánh và gíá trị sẵn có của con người. Mỗi người chúng ta đã nung nấu sự sáng suốt từ nhiều kiếp nhưng đã trót giáng trần, cư trần nhiễm, làm cho chúng ta bận rộn, lại dựa trong lý do bận rộn và bỏ con đường tu học để trở về với căn bản của chính mình!

Keywords: 
Vo Vi
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US