Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Của Cải và Nhân Sinh

By:
User: vovibook
Của Cải và Nhân Sinh
Hôm nay tôi xin thuyết giải về đề tài “Của cải và nhân sinh”. Muốn biết được cảnh hữu vi của cải hiện tại thì chúng ta phải tìm hiểu sơ khai thế giới, nguyên căn khởi điểm đã tạo ra của cải cho chúng sanh hiện tại. Trước hết, xây dựng cảnh thanh và cảnh trược của cả càn khôn vũ trụ đều là điển. Khối thanh được thanh lọc ở bên trên làm trời khối nhẹ, làm đất càng ngày càng cô đọng, chuyển biến theo định luật hóa hóa sanh sanh, tựu tan vô thường. Đó, nhân loại giáng sanh tại thế, tại mảnh đất phù sanh này, mỗi người chỉ tiến tới trong chu trình học hỏi của qui luật tựu tan, nay có mai không, sự mê chấp để thực hiện trở về với chơn tâm sẵn có. Mỗi mỗi giáng sanh xuống thế gian, học nhẫn, chịu đựng, từ Thượng Ðế mà rút xuống thế gian để học, để làm cát sạn, cây cỏ tiến hóa tuần tự, trong định luật sanh khắc của ngũ hành, rồi trở về hư không đại định!

Keywords: 
Vo Vi
Posts and Comments
Important Post
Deleted User

✅ www.date4fuq.com?_ebook-thi-7873-n-s-432-l-432-417-ng-s-297-h-7857-ng-c-7911-a-c-7843-i-va-nhan-sinh

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US