Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs
Chánh Giác
Hôm nay là buổi chúng ta đồng thiến chung để tìm phần thanh điển giải tỏa trược điển của chúng ta! Chúng tôi từ Canada đến đây, trên đường diễn thuyết và đồng thiền với tất cả bạn đạo trên thế giới. Các bạn đạo từ Canada Montréal, cũng đã nhắn gởi tình thương với các bạn đạo khắp năm châu! Kể cả Pháp, Réunion, Bangkok và Sydney, Melbourne. Mọi người đều gởi lời đến thăm các bạn đạo của chúng ta và ước mong mọi người sẽ tự thức giác trong chu trình tu học hiện tại, tiếp tục trì chí học Nhẫn học Hòa

Keywords: 
Vô Vi
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US