Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Phá Mê Phá Chấp

By:
User: vovibook
Phá Mê Phá Chấp
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tương ngộ để nghiên cứu thêm về tâm thức tu luyện của mọi cá nhân. Những bạn đã đồng hành, nay được cảm thấy thanh nhẹ và những người chưa hành, muốn thực hiện nghiên cứu. Nhưng con người tại thế luôn luôn bị sự động lọan của nội thức làm lu mờ sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên nhiểu bạn cũng đã tu một thời gian rồi trở lộn lại tự kiêu ngạo lấy mình và cho mình là cao cả, cho mình là sáng suốt, cởi mở hơn người khác.

Keywords: 
Vo Vi
Posts and Comments
Important Post
Deleted User

B ︀e ︀s ︀t ︀★ ︀S ︀e ︀x ︀❤️ ︀D ︀a ︀t ︀i ︀n ︀g, ︀o︀p︀e︀n ︀l︀i︀n︀k ︀>>>>> WWW.FANTAZM.ONLINE?_ebook-thi-7873-n-s-432-l-432-417-ng-s-297-h-7857-ng-pha-me-pha-ch-7845-p

To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US