Search
  • All Search Results
  • Books
  • Users
  • Groups
  • FAQs

Sức Khỏe và Tâm Linh

By:
User: vovibook
Sức Khỏe và Tâm Linh
Sống chung sức khỏe quân bình khỏe
Trí tuệ chung hành tâm thức giác
Cùng chung nhập định hướng về quê
Về quê thiên quốc của mình
Trí tâm thanh nhẹ đạt khuynh đất trời
Thành tâm phát triển chơn lời
Quí yêu muôn loại đời đời yên vui
Chơn tâm phát triển đạo mùi

Keywords: 
Vô Vi
Posts and Comments
To ensure optimal functioning, our website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. More info
OK
Top of page
No Thumbnail Remove Please choose a reason Please enter the place in the book. en en_US