Cover

Vragen voor en Antwoorden van GOD— Deel I

Woorden van de HEER:

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD”— Deel I

 

(Woorden Ontvangen van Onze HEER door Susan, 9 Maart 2014)

 

Susans Vraag: Hoe wilt U dat een christen zijn of haar dagen doorbrengt in deze Eindtijd?

 

Antwoord van de HEER: Dit is hoe IK wil dat MIJN kinderen hun dagen doorbrengen: IK wil dat zij MIJ achtervolgen de hele dag door. IK wil dat zij zich bekeren van hun zonden gedurende de dag, op deze manier kunnen zij hun kleren schoon houden. Bekering is de sleutel. MIJN kinderen moeten MIJ zoeken voor hun Heil – er is geen ander pad waardoor mensen gered kunnen worden behalve door MIJN Heil. IK wil dat zij met MIJ spreken de hele dag door. IK wil hen leiden gedurende de dag, en om dit te laten gebeuren vereis IK een intieme, nauwe band met hen. Dit zal niet gebeuren tenzij zij MIJ zoeken in de stille momenten van hun dag. Als u echt de tijd voor MIJ wilt maken, zult u het doen. De kinderen die MIJ zoeken zijn degenen die IK zegen. Er zijn zegeningen in het zoeken van GOD.

 

Psalmen 24:3-4 (SV): Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats ZIJNER heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert.

 

Jakobus 4:7-10 (SV): Zo onderwerpt u dan GODE; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot GOD, en HIJ zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen! Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor den HEERE, en HIJ zal u verhogen.

 

Hebreeën 10:22 (SV): Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

 

Jesaja 1:16 (SV): Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor MIJN ogen weg, laat af van kwaad te doen.

 

Openbaring 3:19 (SV): Zo wie IK liefheb, die bestraf en kastijd IK; wees dan ijverig, en bekeer u.

 

Johannes 14:6 (SV): JEZUS zeide tot hem: IK ben de WEG, en de WAARHEID, en het LEVEN. Niemand komt tot den VADER, dan door MIJ.

 

2 Kronieken 15:2 (SV): En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met HEM zijt; en zo gij HEM zoekt, HIJ zal van u gevonden worden; maar zo gij HEM verlaat, HIJ zal u verlaten.

 

  

Susans Vraag: Hoe moeten mensen bidden voor hun verloren vrienden en familie in deze donkere tijd?

 

Antwoord van de HEER: Dit is hoe de kinderen moeten bidden: IK wil dat zij tot MIJ komen met een serieus hart – gelovende in hun harten dat IK alle antwoorden heb om hun verloren familie en vrienden te redden. Vertrouw aan MIJ toe uw grootste zorgen voor uw familieleden en vrienden. Vertel MIJ uit uw hart de gebieden waar u mee worstelt en plaats de last op MIJ. Vertel MIJ hoe u gelooft met een oprecht hart dat IK de ENIGE WEG ben dat uw familie gered kan worden. Sta vaak in verbinding met MIJ over uw smart en pijn voor uw verloren geliefden – breng het aan MIJN Voeten dagelijks, zelfs om het uur als u het nodig heeft – IK ben een “24/7” GOD – IK slaap NOOIT – IK ben altijd wakker en waak over u en uw familie. MIJN Antwoord kan niet altijd zijn wat u wilt horen of past bij uw doeleinden - maar IK ben een HEILIG GOD en IK zie ALLES en weet ALLES, en IK weet wat het beste is voor u en uw familie op de lange duur. IK kan vooruit zien en IK weet wat iedereen nodig heeft - als zij alleen maar tot MIJ zouden komen en hun hoofden rusten op MIJN Bekwame Schouders, zouden zij verlichting vinden voor een onrustige wereld. Dit is wat IK verlang: Dat MIJN kinderen MIJ zouden zoeken nu in de geheime plaats en MIJ leren kennen als hun ENIGE HOOP en hun GROOTSTE VERLANGEN. IK kan ALLE behoeften van de menselijke geest vervullen. Aan alle behoeften kan voldaan worden door MIJ. IK heb alle antwoorden voor de menselijke verlangens, inclusief de redding van hun geliefden.

 

Jeremia 7:23 (SV): Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar MIJN Stem, zo zal Ik u tot een GOD zijn, en gij zult MIJ tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien IK u gebieden zal, opdat het u welga.

 

Psalmen 91:1 (SV): Die in de schuilplaats des ALLERHOOGSTEN is gezeten, die zal vernachten in de Schaduw des ALMACHTIGEN.

 

  

Susans Vraag: De wereld wordt een donkere plaats, wat kunnen mensen doen om er zeker van te zijn dat zij goed staan bij U?

 

Antwoord van de HEER: Vertel hen dat IK een NEDERIGE GOD ben DIE Liefhebt en IK ben toegankelijk – zij kunnen MIJ bereiken als zij MIJ aanroepen. Roep MIJN Naam aan en zij zullen gered worden. IK vereis schone gewaden, schone kleren. Als zij zich dikwijls bekeren, tot MIJ verlangend komen voor schone gewaden met zuivere motieven en een hart verlangend om goed te staan bij GOD, dan kan IK hun zonden vergeven en hen leiden naar de waarheid door het lezen van MIJN Woord, MIJN Boek, en door hen te begeleiden met MIJN GEEST. Zij moeten tot MIJ komen in een VOLLEDIGE Overgave - en met een volledige bereidheid om MIJ te hebben als hun ENIGE en ECHTE HEER en MEESTER. Zij moeten zichzelf aan MIJ overgeven, inclusief al hun toekomstige plannen, hun persoonlijke manieren, en werkelijk onder MIJN Gezag willen zijn voor hun leven. Dit is vereist voor de voorbereiding van hun hart om te komen in MIJN Koninkrijk en gereed te zijn voor MIJN Terugkeer. Zij moeten MIJN Leiderschap willen over hun leven elke dag en elk moment. Dan zal IK hun harten schoonmaken en in hen een hart van vlees plaatsen bereid in MIJN evenbeeld.

 

Handelingen 2:21 (SV): En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des HEEREN zal aanroepen, zalig zal worden.

 

Efeziërs 5:26-27 (SV): 26 Opdat HIJ haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 27 Opdat HIJ haar ZICHZELVEN heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

 

Johannes 13:14 (SV): Indien dan IK, de HEERE en de MEESTER, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.

 

Ezechiël 36:26 (SV): En IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

  

 

Susans Vraag: Hoe kan iemand weten of zij goed staan bij U en echt gereed zijn voor UW spoedige komst van de opname?

  

Antwoord van de HEER: Dit is hoe u kunt weten of u gereed bent: U moet verlangen om in MIJN Volmaakte Wil voor uw leven te zijn – zelfs als u niet kunt weten wat dat precies inhoudt – u moet een overweldigend verlangen hebben om in MIJN Wil te zijn en niet in de wil van MIJN vijand. U moet MIJ zoeken voor deze verandering van wil. U moet tot MIJ komen met open armen – wijd open en MIJ vertellen dat u gereed bent om in MIJN Volmaakte Wil voor uw leven te zijn ongeacht wat dat kan inhouden. Dan zoek MIJ dagelijks voor deze Wil – geef u dagelijks over aan MIJ in uw hart. Vertel MIJ dat u van MIJ wilt zijn en niemand anders, niet de vijand en niet de wereld; niet uw eigen – maar totaal overgegeven aan MIJ en MIJN Volmaakte Wil. Dit is wat IK vereis van u om bereid en gereed te worden. Ik zal u leiden als u tot MIJ komt met een zacht, volgzame hart gereed voor uw GOD om u te transformeren tot de persoon die u bedoeld was te zijn, bezittende de vruchten van de GEEST en met de vernieuwing van uw geest om in MIJN evenbeeld te worden – geperfectioneerd zelfs aangezien IK u heilig elke dag. Laat MIJ DEGENE zijn met wie u loopt elke dag – IK verlang het zo. IK kom binnenkort, neem MIJN Hand – kom en loop met uw SCHEPPER. Dit is hoe het moest zijn. IK wacht op u, MIJN kinderen. Talm niet – elk moment met de vijand is een moment van spijt die u zult hebben nadat u ontdekt hoe lieflijk het in MIJN Tegenwoordigheid is.

 

Mattheüs 7:21 (SV): Niet een iegelijk, die tot MIJ zegt: HEERE, HEERE! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den Wil MIJNS VADERS, Die in de hemelen is.

 

Mattheüs 12:50 (SV): Want zo wie den Wil MIJNS VADERS doet, Die in de hemelen is, dezelve is MIJN broeder, en zuster, en moeder.

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD— Deel II

Woorden van de HEER:

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD”— Deel II:

 

(Woorden Ontvangen van Onze HEER door Susan, 30 Maart 2014)

 

Susans Vraag: Als een persoon goed wilt staan bij GOD, wat is de beste manier om het aan te pakken?

 

Antwoord van de HEER: Dit is wat IK zeg: MIJN kinderen, leer uw GOD kennen door MIJ te zoeken in de geheime plaats – een plaats waar u naar toe kunt gaan om alleen te zijn en met uw GOD. IK verlang om met u te zijn in uw stille, gerichte momenten – waar IK vooraan in uw gedachten ben – niet gehinderd door de bezigheden van de dag. Zoek MIJ op deze manier en IK kan gevonden worden. Bekeert u van zonden en doe het dikwijls want IK BEN een HEILIG GOD en IK vereis zuiverheid en heiligheid. IK heb een weg voor u gemaakt om MIJ te vinden – door het bloed-gekochte heil die IK bracht door een moeilijk offer op een harde kruis. U kunt nu in MIJN Tegenwoordigheid komen omdat IK de prijs betaalde voor deze vrijheid. Kom en leer MIJ kennen – IK BEN niet ver van wie ook en IK verlang om u te kennen. De tijd is kort – verspil het niet aan wereldse bezigheden, leeg en vol van verdriet is wat u zult vinden los van MIJ. IK bied aan de volheid van het leven en eeuwige liefde. Kom en wees dichtbij MIJ en IK zal u leiden naar stille wateren. Dit is MIJN verlangen voor uw leven. IK BEN heeft Gesproken.

 

Psalmen 91:1-2 (SV): 1 Die in de schuilplaats des ALLERHOOGSTEN is gezeten, die zal vernachten in de Schaduw des ALMACHTIGEN. 2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn TOEVLUCHT en mijn BURG! mijn GOD, op WELKEN ik vertrouw!

 

Psalmen 81:7 (SV): (81:8) In de benauwdheid riept gij, en IK hielp u uit; IK antwoordde u uit de schuilplaats des donders; IK beproefde u aan de wateren van Meriba. Sela.

 

Psalmen 23:2 (SV): HIJ doet mij nederliggen in grazige weiden; HIJ voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

 

Mattheüs 7:23 (SV): En dan zal IK hun openlijk aanzeggen: IK HEB U NOOIT GEKEND; gaat weg van MIJ, gij, die de ongerechtigheid werkt!

 

 

Susans Vraag: De wereld wordt echt donker, hoe kunnen wij onze angst overwinnen?

 

Antwoord van de HEER: Hier is het antwoord: IK ben bekwaam om uw angst te behandelen – plaats het op MIJN Schouder – geef uw angst over aan MIJ en geef MIJ een kans om uw hart te veranderen. IK kan niet altijd uw omstandigheden veranderen omdat IK plannen heb voor de levens van mensen en sommige dingen kunnen niet gewijzigd worden, maar vertrouw op MIJ en IK kan u bevrijden van gevoelens van angst en hopeloosheid, zelfs in de ergste condities. MIJN discipelen zongen terwijl zij in de gevangenis waren. Dit komt voort uit de vrede van GOD – dezelfde vrede is beschikbaar aan u nu. Geef uw AL over aan MIJ en uw angsten, en IK zal u tonen dat IK een GOD ben DIE vertrouwd kan worden.

 

Jakobus 4:7 (SV): Zo onderwerpt u dan GODE; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

 

Psalmen 7:1 (SV): (7:2) HEERE, mijn GOD, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.

 

Psalmen 56:11 (SV): (56:12) Ik vertrouw op GOD, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?

 

Handelingen 16:25 (SV): En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen GODE lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.

 

  

Susans Vraag: Hoe kunnen wij onszelf geestelijk beveiligen voor de invloeden van de wereld?

 

Antwoord van de HEER: Dit is wat u moet doen: Houdt uw focus op MIJ, uw GOD. Zonder deze focus zult u een prooi worden van de werken van MIJN vijand, en hij komt om te stelen, doden, en te vernietigen. Focus op uw GOD en u zult in staat zijn de aantrekking van de wereld te bestrijden. Ik weet van de uitdagingen die u wachten – maar IK ben groter dan die alle, dus laat MIJ DEGENE zijn om voor u te zorgen in al uw omstandigheden. Breng tijd met MIJ door. Leer MIJ kennen als waardig van uw kennen. IK zal u naar hogere grond leiden en u wegtrekken van de invloeden die u van MIJ afleiden. IK wil een bruid wiens ogen alleen op MIJ zijn.

 

Johannes 10:10 (SV): De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; IK ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

 

Deuteronomium 4:29 (SV): Dan zult gij van daar den HEERE, uw GOD, zoeken, en vinden; als gij HEM zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

 

 

Susans Vraag: Wat kan gedaan worden om uit te reiken aan de meest resistente voor het Evangelie van onze familie?

 

Antwoord van de HEER: Als u iemand hebt die MIJN Boodschap niet wilt die dichtbij u bent – behoudt uw geloof ongeacht wat en laat hen u niet ontmoedigen. MIJN kinderen die niet van MIJ houden kennen MIJ echt niet. Als mensen hun GOD echt kennen, zouden zij hun ENIGE ECHTE LIEFDE niet verlaten in ruil voor een arme vervanging – een lege wereld en een vijand die hen vernietigd wilt zien. Bid voor de mensen in uw leven die zich tegen MIJN Boodschap verzetten. Geef hen over aan MIJN ZORG, en IK zal uw gebeden horen. Sta in de bres voor hun zielen, bid Geschriften over hen, en claim genezing over hun harten, en voor MIJ, hun GOD, om hen te openen en hen terug te leiden naar de Eeuwige Waarheid. Houd vol en laat de vijand u niet ontmoedigen. IK zal aantrekken terwijl u ernstig bidt voor deze verloren zielen. Dit is MIJN grootste verlangen: Om samen te werken met MIJN kinderen om de verlorenen te bereiken en hen te bevrijden van de eeuwige hel en verlies. Ontmoediging zal komen, maar de overwinning is ook in bereik voor diegenen die het leven spreken, vertrouwen, hun geloof behouden, volhouden, en vasthouden aan hun ENIGE HOOP, hun GOD.

 

Ezechiël 22:30 (SV): IK zocht nu een man uit hen, die den muur mocht toemuren, en voor MIJN aangezicht in de bresse staan voor het land, opdat IK het niet mocht verderven; maar IK vond niemand.

 

Handelingen 16:14 (SV): En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die GOD diende, hoorde ons; welker hart de HEERE heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

 

 

Susans Vraag: Hoe kan iemand de duivel overwinnen?

 

Antwoord van de HEER: Dit is hoe iemand de duivel kan overwinnen: Het is belangrijk om in MIJN Wil te zijn – dit is de belangrijkste component om de vijand te bestrijden. Als u wegloopt van zijn wil – heeft hij niet langer jurisdictie over u. U bent MIJN eigendom geworden, onder MIJN controle, MIJN regering. U behoort niet langer aan de vijand om zijn bevelen te doen. IK zal de controle nemen over uw leven en u bewegen tot MIJN Volmaakte Manieren. Dit is MIJN Werk om te doen. Laat het volk weten.

 

Jakobus 4:7 (SV): Zo onderwerpt u dan GODE; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD— Deel III

Woorden van de HEER:

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD”— Deel III:

 

(Woorden Ontvangen van Onze HEER door Susan, 19 April 2014)

 

Susans Vraag: Hoe moet een dagelijkse wandel met GOD eruit zien?

 

Antwoord van de HEER: Susan, dit is wat IK van MIJN kinderen verwacht: IK vraag voor een dagelijkse overgave, tijd gericht op MIJ de hele dag door. Dit zal beslissingen vereisen – keuzes maken – wereldse bezigheden opgeven in ruil voor tijd gespendeerd met MIJ. IK ben het WAARD. IK schiep u...IK stierf voor u een verschrikkelijke dood. IK ben gereed om te komen voor MIJN bruid. IK heb de trouw van MIJN kinderen nodig.

 

Mattheüs 6:24 (SV): Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet GOD dienen en den Mammon.

  

 

Susans Vraag: Wie is lauw en waarom?

 

Antwoord van de HEER: De lauwe kerk beschouwt het nastreven van MIJ niet de moeite waard. Zij willen MIJ alleen op hun tijdschema, op hun voorwaarden. Dagelijkse overgave valt niet samen met hun plannen, hun plannen voor het heden of voor de toekomst. IK ben niet onderdeel van hun toekomstige planning, en als IK dat was dan zouden zij overgegeven zijn aan MIJN Wil en waken voor MIJN Terugkeer DAGELIJKS, in plaats daarvan streven zij naar de dingen van de wereld en pinnen hun hoop vast op de dingen van de mens. Zij zullen bedroefd worden wanneer zij achtergelaten zijn op MIJN Terugkeer...

 

Mattheüs 12:50 (SV): Want zo wie den Wil MIJNS VADERS doet, Die in de hemelen is, dezelve is MIJN broeder, en zuster, en moeder.

 

Psalmen 20:7 (SV): (20:8) Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN, onzes GODS.

 

Jesaja 31:1 (SV): Wee dengenen, die in Egypte om hulp aftrekken, en steunen op paarden, en vertrouwen op wagenen, omdat er vele zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn; en zien niet op den HEILIGE ISRAELS, en zoeken den HEERE niet.

 

Jesaja 36:9 (SV): Hoe zoudt gij dan het aangezicht van een enigen vorst, van de geringste knechten mijns heren, afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte, om de wagenen en om de ruiteren.

 

 

Susans Vraag: Waarom is de bruid alleen een overblijfsel van de bevolking?

 

Antwoord van de HEER: MIJN bruid loopt een zeer smalle pad, zoals MIJN Woord beschrijft. Sommige mensen vinden dit moeilijk te geloven, maar de komst van de ZOON des mensen zal net zo zijn als de dagen van Noach. Heel weinig waren wakende gevonden toen de zondvloed kwam, en heel weinig zullen wakende gevonden worden wanneer IK terugkeer. Waken is niet een suggestie, het is een vereiste voor uw verwijdering wanneer IK MIJN kerk eruit breng. Als MIJN volk niet wakende gevonden wordt wanneer IK terugkeer, zal zij achtergelaten worden om een donkere wereld te confronteren, of erger: plotselinge vernietiging.

 

Mattheüs 7:13-14 (SV): 13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

 

Mattheüs 24:37-39 (SV): 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den ZOON des mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den ZOON des mensen.

 

  

Susans Vraag: HEER, wat beschouwt u als “waken”?

 

Antwoord van de HEER: Dit is MIJN definitie van “waken”: Iemand die aan de rand van zijn stoel zit in afwachting van MIJN Terugkeer. Iemand die zijn ogen op MIJ gefixeerd heeft, zijn HEER en VERLOSSER. Iemand die MIJN Woord leest, MIJ telkens zoekt en waakt hoe MIJN Woord samenvalt met de gebeurtenissen die gaande zijn in de wereld. Diegenen die MIJN GEEST zoeken voor ZIJN Begeleiding zullen het uur waarin zij leven weten. Zij zullen gereed zijn en hun lampen zullen volledig branden. Deze zijn MIJN kinderen die gereed zijn, MIJN kerk, MIJN bruid...

 

1 Tessalonicenzen 5:1-6 (SV): 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des HEEREN alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons WAKEN, en nuchteren zijn.

 

 

Addendum: Donna McDonald bad op mijn (Susan) verzoek over deze vragen en dit is wat zij ook hoorde van de HEER: Ik heb gebeden over deze Woorden en dit is wat de HEER heeft te zeggen over de bovenstaande vragen:

 

V1: Over dagelijkse overgave. Het is eenvoudig. Als u doet zoals IK zeg, zult u uzelf bij MIJ vinden voor de eeuwigheid. Als u het niet doet, zult u niet. U zult worden bestemd tot de eeuwige put. Het is uw keuze, u beslist. Amen.

 

V2: De lauwe kerk plaatst MIJ op hun tijdschema. MIJN bruid (die opgenomen zal worden) plaatst MIJN tijdschema als hun eerste prioriteit. De bruid zal opgenomen worden, de lauwe kerk zal niet, u beslist. Amen.

 

V3: De lauwe gaan snel bergafwaarts op schaatsen, waken niet waar zij naar toe gaan. MIJN bruid zal opgenomen worden, en zij loopt hand-in-hand met MIJ op een zeer smalle weg. De lauwe zullen achtergelaten worden voor marteling en onthoofding; of erger, plotselinge dood en hel. U beslist waar u naar toe wilt gaan. Amen.

 

V4: MIJN bruid waakt met verrekijkers, microscopen, en telescopen voor MIJN Terugkeer. Zij achtervolgt MIJ bij elke kans en bij elke hoek. De lauwe kerk kan het niet schelen, en zij zullen duur betalen voor hun gebrek aan belangstelling. Amen.

 

Dit is de conclusie van MIJN uitleg van deze Woorden aan MIJN dochter, Susan Davis, gegeven. Breng dit uit, dochters, als een bevestiging van deze reeks van vragen voor uw GOD. Amen.

 

(Woorden gegeven door de HEER aan Donna McDonald, 20 April 2014)

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD— Deel IV

Woorden van de HEER:

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD”— Deel IV:

 

(Woorden Ontvangen van Onze HEER door Susan, 4 Mei 2014)

 

Susans Vraag: Hoe kan iemand gewoonlijke zonden overwinnen?

 

Antwoord van de HEER: Dit is hoe MIJN kinderen hun zonden kunnen overwinnen: Zij moeten hun AL aan MIJ overgeven, niet alleen hun zonden, maar hun hele wezen: geest, lichaam, ziel en MIJN GEEST toestaan hen te consumeren, hen over te nemen, hen te vernieuwen, en hun harten te veranderen van harten van steen tot in harten van vlees. Elke andere route om de zonde af te weren zal leiden tot frustratie, en de straf voor de zonde is de dood, losstaand van MIJN vergeving. Zoek MIJ en u zult MIJ vinden. Vele mensen hebben vergeving en verlichting gevonden van lang gekoesterde zonden door de Kracht van MIJN HEILIGE GEEST. Wendt u tot MIJ voor verlichting van zonden.

 

Romeinen 12:2 (SV): En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte Wil van GOD zij.

 

Titus 3:5 (SV): Heeft HIJ ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des HEILIGEN GEESTES;

 

1 Johannes 5:18 (SV): Wij weten, dat een iegelijk, die uit GOD geboren is, niet zondigt; maar die uit GOD geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

 

Romeinen 8:1-11 (SV): 1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in CRISTUS JEZUS zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den GEEST. 2 Want de wet des GEESTES des levens in CRISTUS JEZUS heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft GOD, ZIJN ZOON zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den GEEST.

 

  

Susans Vraag: Hoe kan iemand van GOD zijn en nog steeds leven in deze wereld?

 

Antwoord van de HEER: Hoe te leven in de wereld en niet van de wereld te zijn is over semantiek – bent u onderdeel van de wereld, kiezend voor de dingen van de wereld, wat mensen zeggen juist is? Of leeft u tussen de mensen in de wereld, maar baseert u uw beslissingen op wat IK, GOD, zeg is juist? U hebt keuzes te maken wanneer u leeft in deze wereld. U kunt de dingen doen op de manier die de mensen om u heen kiezen te leven of u kunt een leven nastreven overgegeven aan MIJ, uw GOD, en leven bij MIJN voorschriften en regels duidelijk uiteengezet in MIJN Woord, uitgevoerd door de begeleiding van MIJN HEILIGE GEEST. Dit is het verschil van het leven in de wereld en het van de wereld zijn.

 

1 Johannes 2:16 (SV): Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den VADER, maar is uit de wereld.

 

Psalmen 119:128 (SV): Daarom heb ik al UW bevelen, van alles, voor recht gehouden; maar alle valse pad heb ik gehaat.

 

Filippenzen 2:15 (SV): Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen GODS zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

 

Kolossenzen 2:8 (SV): Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar CHRISTUS;

  

 

Susans Vraag: Hoe kan een persoon in UW Wil dagelijks leven?

 

Antwoord van de HEER: Dit is wat IK vereis: een VOLLEDIGE overgave van het HELE leven aan MIJN totale Wil, niet een gedeeltelijke overgave. Gedeeltelijk, bedoelende soms of wanneer de individu zich bewogen voelt om te doen wat juist is. Een volledige overgave aan MIJN Wil is een honger, dorst om van MIJN vijand weg te lopen tot MIJN Manieren, Waarheid, en om geheel te verlangen uw leven te bezitten: gedachten, lichaam, ziel, geest – totale overgave. U moet MIJ toestemming geven om uw leven te runnen zoals IK het gepast vind, om u te brengen op de paden van gerechtigheid, u te verplaatsen in MIJN toekomstplan voor uw leven, en met u te handelen zoals IK het gepast vind, vertrouwend in MIJN totale consumptie van uw wezen tot in MIJN GEEST-geleide Wegen. Een gedeeltelijke overgave zal u leiden tot besluiteloosheid, verwarring, en uiteindelijk lopend buiten MIJN Wil. Dit is de wandel van velen, de lauwe, de verloren. MIJN Weg

is een AL of niets voorstel. Kies heden wie u dienen wilt.

 

Mattheüs 5:6 (SV): Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

 

Openbaring 3:16 (SV): Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit MIJN mond spuwen.

 

Jakobus 1:8 (SV): Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.

 

Jakobus 4:8 (SV): Naakt tot GOD, en HIJ zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!

 

Jozua 24:15 (SV): Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!

 

 

Susans Vraag: Hoe kan iemand weten of hij echt een gelovige of een ongelovige is?

 

Antwoord van de HEER: Dochter, zelfs de demonen geloven dat er een GOD is. MIJN kinderen moeten MIJ met geheel hun hart nastreven. IK wil totale toewijding. IK wil VOLLEDIGE overgave. IK wil een relatie, niet een deeltijd, verre vriendschap: een die opgeroepen wordt wanneer het nodig toeschijnt in crisis of in tijden van ontbering. Velen van MIJN kinderen kennen MIJ niet. Zij denken dat zij MIJ kennen door hun occasionele gang van aanbidding en gewoonlijke bezoeken aan hun kerk en plaatsen van aanbidding. Dit stelt niet intimiteit voor. Is een echtgenoot trouw als hij tot zijn vrouw één of twee keer per week praat? IK ben niet geïnteresseerd in een korte termijn relatie. IK wil boven alle anderen zijn in uw leven. Dit is wat IK vereis. U bent niet geschikt voor MIJN Koninkrijk als u MIJ plaatst onder ouders, echtgenoot, en kinderen. Spreekt MIJN Woord dit niet? Binnenkort kom IK terug voor een kerk dat volledig aan MIJ toegewijd is. Alle anderen zullen achtergelaten worden. Dit zijn MIJN voorwaarden, dit is wat IK vereis voor toegang tot MIJN Koninkrijk.

 

Lukas 9:62 (SV): En JEZUS zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk GODS.

 

Lukas 14:26 (SV): Indien iemand tot MIJ komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan MIJN discipel niet zijn.

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD— Deel V

Woorden van de HEER:

 

Vragen voor en Antwoorden van GOD”— Deel V:

 

(Woorden Ontvangen van Onze HEER door Susan, 16 Mei 2014)

 

Susans Vraag: Wat betekent het om in UW Wil te zijn?

 

Antwoord van de HEER: Dit is de betekenis van de vraag: Om in MIJN Wil te zijn moet u uw AL aan MIJ overgeven, uw HEER en VERLOSSER, verlangen om dingen op MIJN Manier te doen, uw leven neer te leggen, uw eigen wil en toekomstplannen te verloochenen, MIJ te plaatsen boven al het andere. Dit is een beslissing, een keuze om weg te lopen van de wil en toekomstplannen van MIJN vijand. U moet beslissen voor wie u wilt zijn. Wilt u dat uw leven aan MIJ toebehoort of MIJN vijand? IK geef deze vrijheid om te kiezen. Kiezen tegen MIJ zal ernstige gevolgen hebben. Als u tegen MIJ kiest, kunt u niet onderdeel zijn van MIJN Eeuwige Koninkrijk. Hel is het alternatief aan MIJN Hemelse Koninkrijk. Het is de plaats voor diegenen die tegen MIJ kiezen. Het is een plaats dat de goedheid van GOD mist.

 

Markus 8:34 (SV): En tot ZICH geroepen hebbende de schare met ZIJN discipelen, zeide HIJ tot hen: Zo wie achter MIJ wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge MIJ.

 

 

Susans Vraag: Hoe gaat men verder met hun leven wanneer zij zich overgeven aan UW Wil? Hoe kunnen zij weten wat te doen?

 

Antwoord van de HEER: Dochter, dit is wanneer MIJN overgegeven kinderen moeten leren om op MIJ te vertrouwen, hun GOD. IK kan vertrouwd worden. Zij moeten tot MIJ komen gedurende de dag, zoals een kind een ouder zou zoeken. Zij moeten bidden om in MIJN Wil te zijn gedurende hun dag en wanneer moeilijke beslissingen ontstaan, en MIJN GEEST toe te staan in hun leven te komen om hen te leiden en te begeleiden. Zij moeten vragen voor MIJN GEEST om hen over te nemen en hen te leiden naar groene weiden: juiste beslissingen, juiste keuzes, en begeleiding van BOVEN. IK zal hen niet op een dwaalspoor brengen. Er zullen beproevingen en verdrukkingen zijn, maar MIJN Hand zal begeleiden en bevrijden zoals geen andere hand. Een hulpeloos vertrouwen in MIJ, dat is wat IK wil van MIJN kinderen zodat IK kan schitteren door MIJN kinderen heen tot een donkere wereld dat los van MIJ, haar MAKER, loopt.

 

Psalmen 23:2 (SV): HIJ doet mij nederliggen in grazige weiden; HIJ voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

 

  

Susans Vraag: Wat betekent het om een volle olielamp te hebben zoals beschreven in de gelijkenis van de tien maagden?

 

Antwoord van de HEER: Ja, kind, laat Ons die belangrijke gelijkenis recenseren. Er waren tien maagden, allen met een lamp: Elk had een mate van olie. Sommigen hadden lampen die halfvol gevuld waren en de rest hadden volle olielampen. Olie is de brandstof in een lamp om het licht te kunnen aansteken. MIJN HEILIGE GEEST is gelijk aan die olie. HIJ is de Kracht of Olie binnen de persoon. Het vertegenwoordigt de “focus” op GOD. Sommigen zijn half gefocust en gedeeltelijk verlicht. Terwijl de anderen volledig gefocust en volledig verlicht zijn. Diegenen die volledig gefocust en verlicht zijn waken volledig voor MIJN Terugkeer en lopen in MIJN Wegen. Zij schijnen helder en zullen gezien worden wanneer IK terugkom voor MIJN eigen, MIJN bruid. De anderen die niet op MIJ gefocust zijn, met alleen half van hun lampen gevuld, zullen achterblijven om het ergste te confronteren, de achtergelaten dwaze maagden.

 

Mattheüs 25:1-13: Gelijkenis der wijze en dwaze maagden. 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den BRUIDEGOM tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. 5 Als nu de BRUIDEGOM vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. 6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de BRUIDEGOM komt, gaat uit HEM tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. 8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. 9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. 10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de BRUIDEGOM; en die gereed waren, gingen met HEM in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: HEER, HEER, doe ons open! 12 En HIJ, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg IK u: IK ken u niet. 13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de ZOON des mensen komen zal.

 

 

Susans Vraag: Wat moeten mensen doen als zij al toekomstplannen gemaakt hebben nadat zij zich overgeven aan UW Wil?

 

Antwoord van de HEER: Dit is wat IK wil dat MIJN volk doet. IK wil dat zij hun leven neerleggen aan MIJN Voeten, inclusief hun plannen, dan laat MIJ leiden. Laat MIJ MIJN STERKTE tonen. IK zal deuren sluiten en deuren openen. IK zal dingen in hun hart plaatsen om te doen zodra zij MIJ toestemming geven om hun leven over te nemen. IK zal hen harten geven van vlees. Zij zullen MIJ zoeken om hun paden te dirigeren, en IK kan vertrouwd worden om het te doen. Alleen MIJN kinderen die MIJ zoeken te volgen, vinden hun weg tot MIJN smalle pad. Alle anderen zullen verloren gaan op de brede weg naar de hel.

 

2 Korintiërs 3:3 (SV): Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van CHRISTUS zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den GEEST des Levenden GODS, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

 

Mattheüs 7:13-14 (SV): 13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

 

Dienaar Curtis Roach op de Radio en de Vragen en Antwoorden van GOD:

http://youtu.be/j_RI5y6XX6M

 

Imprint

Publication Date: 10-21-2016

All Rights Reserved

Next Page
Page 1 /